Wettelijke vermeldingen en gebruiksvoorwaarden

Wettelijke vermeldingen en gebruiksvoorwaarden deltaweb

 

1.GEBRUIKSVOORWAARDEN EN WAARSCHUWINGEN

Deze website wordt u aangeboden onder voorbehoud van uw onvoorwaardelijke aanvaarding van de voorwaarden, bepalingen en waarschuwingen opgenomen in onze wettelijke en contractuele bepalingen (‘Algemene gebruiksvoorwaarden’; ‘beleid inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer’; ‘handvest voor het gedrag van de gebruiker’; ‘opmerkingen betreffende de auteursrechten en de merken’ ; ‘algemene verkoopsvoorwaarden, specifieke gebruiksvoorwaarden voor kleine aankondigingen’ …). Uw gebruik van deze website komt overeen met uw aanvaarding van de voornoemde voorwaarden, bepalingen en waarschuwingen.

  1. GEBRUIK BEPERKT TOT PERSOONLIJKE EN NIET-COMMERCIËLE DOELEINDEN

Deze website is uitsluitend bestemd voor gebruik voor persoonlijke, niet-commerciële en niet-politieke doeleinden. U bent niet gemachtigd om gelijk welke informatie, software, producten of diensten die werden bekomen vanaf deze website te wijzigen, te kopiëren, te verdelen, te verzenden, te verspreiden, opnieuw aan te bieden, te reproduceren, te publiceren, af te staan onder licentie, over te dragen of te verkopen, noch om afgeleide werken van de voornoemde elementen te creëren.

  1. LINKS NAAR ANDERE SITES VAN MIC Delta bvba

Deze website wordt beheerd door MIC Delta bvba en bevat links naar andere websites die beheerd worden door MIC Delta (de ‘Delta Websites’). Uw gebruik van elke site van MIC Delta bvba is eveneens onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden die in voorkomende gevallen worden weergegeven op iedere site van MIC Delta.

  1. LINKS NAAR SITES VAN DERDEN

Deze website en de andere sites van MIC Delta kunnen links bevatten naar websites die worden beheerd door derden. Deze links worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. MIC Delta oefent geen enkele controle uit over de voornoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud of het functioneren ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat MIC Delta de elementen goedkeurt die deze sites bevatten, en impliceert geen enkele samenwerking tussen MIC Delta en de uitbaters van deze sites.

  1. ONGEOORLOOFD OF VERBODEN GEBRUIK

U mag deze website uitsluitend gebruiken op voorwaarde dat u MIC Delta garandeert dat u deze website niet zal gebruiken voor ongeoorloofde doeleinden of doeleinden verboden door de wet of door de wettelijke en contractuele bepalingen of door deze gebruiksvoorwaarden.

 

 

 

  1. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie, producten en diensten die deze website bevat kunnen technische en inhoudelijke onjuistheden of tikfouten bevatten. MIC Delta oefent geen enkele controle uit op de ernst, degelijkheid, juistheid en actualiteit of wettelijkheid van de gegevens die wij ontvangen met het oog op de publicatie van informatie of advertenties en kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden. MIC Delta, evenals onze leveranciers of aankondigers, kunnen verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen aan het geheel of een deel van deze website of de informatie die deze bevat. MIC Delta, haar leveranciers en aankondigers kunnen in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse schade, incidenten, bij wijze van sanctie uitgesproken schadevergoedingen, nevenschade, bijzondere schade, onrechtstreekse schade of om het even welke andere schade, weze ze materieel of immaterieel, in het bijzonder voor schade die het gevolg is van een verlies van gebruik, van gegevens of een verlies van winsten die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik of de werking van deze website, de vertraging die verband houdt met het gebruik van deze website of de onmogelijkheid deze te gebruiken, de levering of het gebrek aan levering van diensten, of voor schade die verband houdt met om het even welke informatie, software, producten, diensten en bijbehorende grafische elementen, die bekomen worden via deze website of het gevolg zijn van het gebruik van deze website, ongeacht het feit of het gaat om contractuele aansprakelijkheid, aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad of quasi-onrechtmatige daad, of dat deze aansprakelijkheid gebaseerd is op een aansprakelijkheid zonder gebreken of andere, en dat zelfs als MIC Delta of een van zijn leveranciers of aankondiger werd verwittigd van de mogelijkheid van dergelijke schade. Sommige landen of sommige rechtsgebieden laten de uitsluiting of de beperking van de aansprakelijkheid voor onrechtstreekse schade of nevenschade niet toe, zodat deze beperking mogelijk niet op u van toepassing is. Meer bepaald, is MIC Delta niet verantwoordelijk voor de eventuele overdracht van virussen via zijn websites, noch voor de schade die voort zou vloeien uit een eventuele inbraak in de informaticasystemen van de gebruiker en /of het frauduleus gebruik van zijn verspreidingsmiddelen. MIC Delta wijst elke verantwoordelijkheid af voor de diefstal van gegevens als gevolg van een inbraak in zijn informaticasysteem. MIC Delta is niet verantwoordelijk voor informatie die via Delta Websites verspreid worden door middel van banners, knoppen, skyscrapers, html pages, flashes, foto’s en/of andere mediadragers die door derden aangeleverd worden. Bovendien is de gebruiker de enige verantwoordelijke voor eventuele schade aan zijn computer en het eventueel verlies van gegevens dat zou voortvloeien uit het downloaden van informatie op zijn eigen initiatief en op eigen verantwoordelijkheid. Als u niet tevreden bent met het geheel of een deel van de Delta Websites of als u het niet eens bent met de onderhavige gebruiksvoorwaarden, bestaat uw enige verhaalsrecht erin deze website niet meer te gebruiken.

  1. TOEGANKELIJKHEID VAN DELTA WEBSITES

Delta Websites stellen alles in het werk om hun diensten in de mate van het mogelijke 7 dagen per week en 24 uren per dag beschikbaar te stellen. Toch kan het gebeuren dat wij de toegang moeten onderbreken voor noodzakelijke onderhoudswerken of updates of wegens een andere reden, hoofdzakelijk van technische aard.

 

 

  1. BELEID INZAKE BESCHERMING VAN HET DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER EN INZAKE VERTROUWELIJKHEID

MIC Delta heeft een duidelijk en nauwkeurig beleid opgesteld rond deze materie. Het staat u vrij om onze site(s) te bezoeken, informatie in te winnen over onze producten en onze diensten, kennis te nemen van het laatste nieuws of van onze nieuwe diensten, zonder ons uw persoonlijke informatie te verstrekken. Verkiest u toch om ons persoonlijke informatie mee te delen dan zullen wij deze informatie vertrouwelijk verwerken conform met de huidige bepalingen en conform met de wettelijke nationale en internationale voorschriften. De ‘vertrouwelijke’ verwerking houdt in dat wij uw persoonsgegevens ‘vertrouwelijk’ verwerken conform de gangbare wettelijke nationale en internationale bepalingen, waaronder de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (B.S., 18 maart 1993), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (B.S., 3 februari 1999) en vanaf 25 mei 2018 tot Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens, en intrekking van Richtlijn 95/46 / EG (Algemene Verordening gegevensbescherming), hebben de gebruikers van wie de gegevens zijn verzameld het recht om deze gegevens te raadplegen, te verzoeken om correctie of, indien nodig, verwijdering ervan. Gebruikers kunnen ook bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door een schriftelijke aanvraag per e-mail, te sturen naar het adres info@deltaweb.be of per post naar het adres MIC Delta- Chaussée de Louvain 431 E – 1380 Lasne – België

Bescherming van het privé-leven wanneer u ons uw persoonlijke informatie overmaakt, bevestigt u impliciet uw instemming om deze te laten opnemen en verwerken in de databanken van MIC Delta. De persoonlijke informatie die u ons zelf meedeelt, zullen behandeld worden in functie van volgende doelstellingen:

na uw online registratie zullen wij u op geregelde tijdstippen de nieuwe zoekertjes meedelen;

Wij zullen u op de hoogte houden van onze nieuwe producten en diensten, door u via e-mail de informatie door te sturen die u kan interesseren, bijvoorbeeld andere advertenties, aanbiedingen of zoekertjes in dat verband. Wij kunnen u deze informatie via diverse communicatiekanalen overmaken;

Voor werkzoekende kandidaten kunnen wij uw gegevens overmaken aan werkgevers die mogelijk geïnteresseerd kunnen zijn;

Wij kunnen u onze nieuwsbrieven met informatie toesturen;

Een beter management van onze websites en diensten die wij u kunnen aanbieden.

Om u een optimale service aan te bieden kan het zijn dat wij occasioneel gebruik maken van cookies. Een ‘cookie’ is een klein stukje informatie dat door een website opgeslagen wordt in de browser van uw pc: deze cookie kan opgehaald worden tijdens een later bezoek aan dezelfde site. De cookie kan niet gelezen worden door een andere website dan diegene die hem heeft aangemaakt. Wij gebruiken cookies voor administratieve doeleinden, bijvoorbeeld om uw voorkeur te registreren voor bepaalde types informatie of om uw toegangscode te registreren, wat voorkomt dat u bij ieder bezoek aan onze site telkens opnieuw dezelfde gegevens moet invoeren. De meeste cookies werken alleen voor de duur van één enkele sessie of bezoek. Geen enkel ervan bevat informatie waardoor met u contact kan worden opgenomen via telefoon, e-mail of ‘snail mail’. U heeft ook de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u verwittigt telkens cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.

  1. VERMELDINGEN BETREFFENDE DE AUTEURSRECHTEN EN DE MERKEN

Alle elementen van deze website zijn beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van MIC Delta bvba, haar leveranciers of aankondigers (zoals auteursrechten, merken en modellen…) en door de gerelateerde rechten van MIC Delta bvba, haar leveranciers of aankondigers (zoals het recht op databases…). Copyright © 2018. Alle rechten voorbehouden.

  1. GEDRAGSCHARTER VOOR GEBRUIKERS

Naast de schikkingen betreffende de overige gebruiksvoorwaarden, verbindt u zich als gebruiker meer bepaald: a) de Delta Websites gebruiken als goede huisvader, met andere woorden, op een redelijke wijze; b) de website niet gebruiken op een wijze die indruist tegen de richtlijnen van onderhavige gebruiksvoorwaarden; c) vermijden dat op enige wijze schade berokkend wordt aan de Delta Websites – door onvoorzichtig gebruik of met slechte bedoeling – aan de inhoud van deze websites, er geen ongeoorloofde wijzigingen aanbrengen, geen gebrekkige werking of onbeschikbaarheid (tijdelijk of permanent) veroorzaken en niet bijdragen – op welke wijze dan ook – tot enig incident dat aan MIC Delta, deltaweb of derden schade kan berokkenen. d) de Delta Websites niet gebruiken voor onwettige doeleinden, in strijd met de goede zeden of met de bedoeling de reputatie van MIC Delta, deltaweb of derden te schaden. e) op de Delta Websites geen andere websites, logo’s, foto’s of andere elementen invoeren, geen hyperlinks of verbindingen met andere websites op het internet creëren zonder de uitdrukkelijke voorafgaandelijke en schriftelijke toelating van MIC Delta. Indien MIC Delta zou vaststellen of met redelijke zekerheid mag vermoeden dat u een van onderhavige voorwaarden (punten ‘a’ tot ‘e’) of een andere verplichting voortspruitend uit de schikkingen van de andere gebruiksvoorwaarden overtreden hebt, dan is MIC Delta gerechtigd u de toegang tot zijn websites zonder voorafgaandelijke verwittiging te ontzeggen.

  1. BEDRIJFSGEGEVENS

Verplichte vermeldingen op grond van artikel 7 van de wet van 11 maart 2003 m.b.t. bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij. Laatste update: 02 maart 2018. Benaming: MIC Delta bvba. Maatschappelijke zetel: C haussée de Bruxelles 431 E, 1380 Lasne, Belgïe.